Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

De volgende bepalingen zijn van toepassing voor de toegang tot en het gebruik van deze site. Gelieve deze site niet te gebruiken als u de voorwaarden niet aanvaardt. Deze site werd ontwikkeld en wordt beheerd door URSAPHARM Arzneimittel GmbH (hierna te noemen “USAPHARM”). Wij behouden ons, naar believen, het recht voor om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing, onze website, de algemene gebruiksvoorwaarden, onze algemene voorwaarden en onze verkoop- en leveringsvoorwaarden in hun geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of de exploitatie hiervan stop te zetten. Wij verzoeken u dan ook om tijdens uw volgende bezoek op onze site nota te nemen van de wijzigingen/aanvullingen die toegevoegd kunnen zijn.

Toestemming tot gebruik

Alle documenten, informatie en illustraties die op deze site gepubliceerd worden, zijn het exclusieve eigendom van URSAPHARM. Het gebruik hiervan is toegestaan, echter op voorwaarde dat de vermelding van het auteursrecht (copyright) op alle kopieën te vinden is, dat de informatie uitsluitend voor persoonlijke, en niet-commerciële doeleinden gebruikt wordt, zonder enige wijziging van de informatie en dat alle illustraties op de site uitsluitend in combinatie met de bijbehorende tekst gebruikt worden.

Merken

Alle productnamen die op deze site vermeld worden, zijn merken van URSAPHARM, zijn filialen, geaffilieerde firma’s, diens licentieverleners of diens joint-venture partners. Een ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van deze merken of enige ander element is uitdrukkelijk verboden en vormt een geval van inbreuk op de auteursrechten, het merkenrecht of andere eigendomsrechten.

Aansprakelijkheidsbeperking

URSAPHARM heeft de op deze site verstrekte informatie naar eer en geweten opgesteld aan de hand van interne en externe bronnen en daarbij blijk gegeven van professionele toewijding. Wij stellen alles in het werk om deze informatie regelmatig bij te werken. De op deze site verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld om URSAPHARM, zijn producten en zijn diensten te vertegenwoordigen. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid, uitdrukkelijk of impliciet, voor de volledigheid of de nauwkeurigheid van de op deze site verstrekte informatie. Wij wijzen u er in het bijzonder op dat het mogelijk is dat deze informatie nog niet is bijgewerkt. Wij raden u dan ook aan alle informatie die u op deze site vindt, te verifiëren alvorens deze op welke wijze dan ook te gebruiken. De op deze site verstrekte adviezen ontslaan u niet van de plicht zelf de relevantie hiervan te verifiëren, met name van onze veiligheidsbladen en technische informatie, alsook van de informatie met betrekking tot de producten, zodat u er verzekerd van bent dat deze geschikt zijn voor de procedés en toepassingen waarvoor u deze wilt gebruiken. Indien u instructies of bijzondere adviezen nodig heeft over onze producten of onze diensten, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. De gebruikers van deze site verklaren het feit te aanvaarden dat zij op eigen risico deze site en de inhoud hiervan bezoeken. Noch URSAPHARM, noch de bij de uitwerking, uitvoering en overdracht van deze site betrokken derden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadelen als gevolg van de toegang tot de site of de onmogelijkheid van toegang hiertoe, van het gebruik hiervan of van het aan de op deze site verstrekte informatie geschonken vertrouwen.

Websites van derde leveranciers/links

Deze site bevat eveneens links of verwijzingen naar sites van derden. Het feit dergelijke links te verstrekken, houdt niet in dat URSAPAHARM hun inhoud goedkeurt. URSAPHARM kan geen aansprakelijkheid aanvaarden betreffende de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke sites en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadelen als gevolg van het gebruik van dergelijke content, ongeacht de aard hiervan. De links naar derde sites worden uitsluitend ter beschikking van de gebruikers van deze site gesteld voor hun gemak. Een verbinding maken naar deze sites doet de gebruiker op eigen risico.

Door u verstrekte informatie

De gebruiker van de site is volledig aansprakelijk voor de inhoud en de nauwkeurigheid van alle informatie die hij doorgeeft aan URSAPHARM, alsook voor het respect van de rechten van derden. De gebruiker aanvaardt dat URSAPHARM deze informatie bewaart en gebruikt voor statistische analyses of enig ander aangegeven commercieel doel, zolang het niet persoonsgegevens betreft die verder gaan dan gegevens voor inventaris of gebruik in de zin van artikel 5 en 6 van de Duitse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van telediensten (TDDFG). URSAPHARM heeft met name het recht de inhoud van dergelijke communicaties te gebruiken, inclusief de ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow, voor alle doeleinden, inclusief die voor ontwikkeling, productie en/of verkoop van producten of diensten, alsook deze informatie zonder enige beperking weer te geven en ter beschikking van derden te stellen.